Return to site

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew na Wielkiej Wyspie

Zastanawiasz się, czy wolno wyciąć starą wiśnię lub krzewy pod oknem? Przeczytaj!

Informacja dla Mieszkańców Wielkiej Wyspy dot. wycinki drzew od 1 stycznia 2017.

Przepisy te dotyczą osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej na terenie objętym wycinką.

Zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków nadal wymagane jest dla terenów wpisanych do obszaru zieleni chronionej:                   

czyli SĘPOLNO-BISKUPIN-ZALESIE w granicach wpisu do rejestru:

Osiedle Sępolno Ograniczone ulicami: 9 Maja, E. Dembowskiego, Monte Cassino, A. Mickiewicza. 679/399/Wm 1979.02.09

Osiedle Biskupin Od północy-ul. E. Dembowskiego, od wschodu-ul. M. Bacciarellego, od południa-korytem Odry, od zachodu-ul. Kożuchowską, ul. J. Chełmońskiego i ul. Cmentarną. A/1575/400/Wm 1979.02.02

Osiedle Zalesie Ograniczony ulicami: F. Chopina, H. Wieniawskiego, al. I.J. Paderewskiego i al. Młodej Gwardii (obecnie al. L. Różyckiego) A/1581/423/Wm 1986.12.22

Zgodnie USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880, z późniejszymi zmianami, włącznie z Dz. U. 2016, poz. 2249)

zmienioną USTAWĄ z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Na obszarach objętych ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków –

Osiedle Biskupin – nr rejestru A/1575/400/Wm z 09.02.1979 r.

Osiedle Sępolno– nr rejestru 679/399/Wm z 09.02.1979 r.

Osiedle Zalesie - nr rejestru A/1581/423/Wm z 22.12.1986 r.

Zgodnie Art. 83f. 1.

Nie trzeba uzyskiwać pozwolenie na wycinkę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1. Dla drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; (także drzew owocowych)

c) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni 25m²;

ale trzeba uzyskać pozwolenie na wycinkę krzewów

Dla krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślinna na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

Uwaga :

Na usunięcie roślin należy w wypadku współwłasności uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, a wypadku dzierżawionych od Gminy Wrocław ogrodów zgodę Zarządcy – np. sp. Wrocławskie Mieszkania

Nie nalicza się opłat za usunięcie zgodnie Art. 86. 1.dla :

  1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

  2. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

  3. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

  4. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

  5. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

  6. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly